Perjanjian lesen pengguna akhir

Perjanjian lesen pengguna akhir

Ini adalah perjanjian yang sah di antara anda, pengguna akhir, dan Wondershare perisian Co., Ltd. dan anak Wondershare anak syarikat perisian (H.K.) Co., Ltd., pemaju program ("Wondershare"), pemaju program ("Wondershare"), mengenai penggunaan produk Wondershare ("perisian"). Dengan memasang perisian ini, anda bersetuju untuk terikat dengan terma-terma Perjanjian ini.

1. GERAN LESEN
Wondershare dengan ini memberi kepada anda (untuk individu) hak waris, peribadi, bukan eksklusif, dan nontransferable untuk memasang dan mengaktifkan perisian komputer dipisahkan dua semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial yang anda, melainkan anda telah membeli lesen komersil dari Wondershare. Berkongsi perisian ini dengan individu lain, atau membenarkan individu lain untuk melihat kandungan perisian ini adalah melanggar lesen ini. Anda tidak boleh membuat perisian yang disediakan dalam rangkaian atau dalam apa jua cara menyediakan perisian untuk pelbagai pengguna, kecuali jika anda pertama kali membeli sekurang-kurangnya lesen berbilang pengguna daripada Wondershare.

2. HAK CIPTA
Perisian yang dimiliki oleh Wondershare dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan Perjanjian Antarabangsa hak cipta. Anda tidak boleh mengeluarkan atau menyembunyikan apa-apa notis proprietari, label atau tanda-tanda dari perisian.

3. SEKATAN PENGGUNAAN
Anda tidak boleh dan anda mungkin tidak membenarkan orang lain untuk (a) Jurutera terbalik, mendekompilasi, menyahkod, nyahsulitkan, menyahhimpun, atau dalam apa jua cara memperoleh kod sumber dari, perisian; (b) mengubah suai, mengedar atau menghasilkan kerja terbitan perisian; (c) salinan (selain daripada satu sandaran salinan), mengedar, memaparkan secara umum, menghantar, menjual, menyewa, memajak atau pun mengeksploitasi perisian.

4. COVER CD.
Pembiakan dan pengedaran Wondershare perisian (Penilaian Salin sahaja) dalam meliputi pelbagai CD diterbitkan oleh majalah berkaitan adalah dibenarkan. Walau bagaimanapun salinan majalah dengan CD adalah diperlukan untuk dihantar ke Wondershare perisian.

5. TEMPOH
Lesen ini adalah berkuatkuasa sehingga ditamatkan. Anda boleh menamatkan ia pada bila-bila masa dengan memusnahkan perisian itu, bersama-sama dengan semua salinan. Lesen ini juga akan berakhir jika anda gagal untuk mematuhi mana-mana terma atau syarat di dalam Perjanjian ini. Selepas penamatan sedemikian, anda bersetuju untuk memusnahkan perisian itu, bersama-sama dengan semua salinan.

6. TIADA WARANTI LAIN.
WONDERSHARE PERISIAN TIDAK MENJAMIN BAHAWA PERISIAN ADALAH KESILAPAN. PERISIAN WONDERSHARE MENAFIKAN SEMUA WARANTI LAIN BERKENAAN DENGAN PERISIAN, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN NONINFRINGEMENT HAK-HAK PIHAK KETIGA. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN JAMINAN TERSIRAT ATAU BATASAN TERAKHIR BERAPA LAMA JAMINAN TERSIRAT YANG BOLEH BERTAHAN, ATAU PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU LANJUTAN, SEHINGGA HAD ATAU PENGECUALIAN YANG DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA. WARANTI INI MEMBERIKAN ANDA HAK-HAK UNDANG-UNDANG YANG SPESIFIK DAN ANDA JUGA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK-HAK LAIN YANG BERBEZA DARIPADA BIDANG KUASA KEPADA KUASA.

7. DAN.
Sekiranya terdapat ketidaksahihan mana-mana peruntukan lesen ini, pihak-pihak bersetuju bahawa ketidaksahan tersebut tidak akan menjejaskan kesahihan bahagian-bahagian yang selebihnya lesen ini.

8. TIDAK ADA LIABILITI UNTUK GANTI RUGI YANG BERBANGKIT.
SEKIRANYA TIADA PERISIAN WONDERSHARE ATAU PEMBEKALNYA HENDAKLAH BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA BAGI SEBARANG KEROSAKAN TURUTAN, KHAS, SAMPINGAN ATAU TIDAK LANGSUNG DARIPADA MANA-MANA JENIS YANG TIMBUL DARIPADA PENGHANTARAN, PRESTASI DAN PENGGUNAAN PERISIAN, WALAUPUN WONDERSHARE PERISIAN TELAH DINASIHATKAN MENGENAI KEBARANGKALIAN BERLAKUNYA KERUGIAN TERSEBUT. TIADA ACARA AKAN WONDERSHARE PERISIAN LIABILITI BAGI APA-APA TUNTUTAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT ATAU MANA-MANA TEORI LIABILITI, MELEBIHI FI LESEN YANG DIBAYAR OLEH ANDA, JIKA ADA.

AKUAN DENGAN MEMASANG PERISIAN INI, ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMI KEBAIKANNYA YANG BERTERUSAN DAN ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARATNYA. ANDA JUGA BERSETUJU BAHAWA PERJANJIAN INI ADALAH KENYATAAN EKSKLUSIF DAN LENGKAP PERJANJIAN ANTARA PIHAK-PIHAK DAN MENGGANTIKAN SEMUA PERJANJIAN YANG DICADANGKAN ATAU TERLEBIH DAHULU, LISAN ATAU BERTULIS, DAN MANA-MANA KOMUNIKASI DI ANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERKAITAN DENGAN LESEN YANG DITERANGKAN DI SINI.

Atas